Trešdiena, 2020. gada 18. novembris

Ikšķiles pašvaldība lepojas!

Sagaidot Latvijas Republikas dibināšanas 102.gadadienu, Ikšķiles novada pašvaldība apzinājusi ļaudis, kas snieguši savu artavu novada izaugsmē. Lai arī plānoto balvu pasniegšanas pasākumu konkursa “GODA NOVADNIEKS”, konkursa “GADA PEDAGOGS 2020”, konkursa “SPORTA LAUREĀTS 2019” uzvarētājiem, kā arī pateicību saņēmējiem Valsts svētku ietvaros nācās atcelt, pašvaldība saka paldies šiem ļaudīm un lepojas par viņu nesavtīgo darbu, aktivitāti un augstajiem sasniegumiem.

Mūsu novads ir tik stiprs, cik stipri ir mūsu cilvēki, cik spēcīga ir viņu piederības sajūta savai zemei. Lai godinātu ļaudis, kas bijuši aktīvi, iesaistījušies novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā, tā popularizēšanā ārpus Latvijas robežām un vienkārši nesavtīgi darījuši vairāk kā pienākums to liek, pašvaldība katru gadu pasniedz augstāko apbalvojumu “GODA NOVADNIEKS”. Šogad apbalvojums piešķirts sieviešu vokālā ansambļa “Nona” un vīriešu vokālā ansambļa “Tikai tā” vadītājam Jurim Kļaviņam par mūža ieguldījumu amatiermākslas tradīciju veidošanā un kultūras dzīves bagātināšanā Ikšķiles novadā, radošu devumu latviešu kora mūzikas un koru dziedāšanas attīstībā.

Juris Kļaviņš ir jauktā kora dibinātājs un pirmais diriģents, Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes kora vadītājs un diriģents, sieviešu vokālā ansambļa “Nona” un vīru vokālā ansambļa “Tikai tā” vadītājs. Kā Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģents un goda virsdiriģents viņš ir kultūras un gaismas nesējs ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Juris Kļaviņš vienmēr ir piedalījies patriotiskos valsts un pašvaldības mēroga pasākumos, ir latvisko vērtību kopējs, savas pilsētas tēla veidotājs. Pašvaldība lepojas, ka mūsu novadā ir cilvēks ar bagātu devumu kultūrā, nozīmīgu un nenovērtējamu darbu  sabiedrības labā.

  Par tradīciju Ikšķiles novada pašvaldībā kļuvusi pedagogu godināšana, īpaši izceļot labākos no labākajiem, kuri ieguvuši titulu, kādā no nominācijām konkursā “GADA PEDAGOGS”.  Uz konkursa “GADA PEDAGOGS” titulu varēja pretendēt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogi, bet pieteikt pretendentus nominācijām varēja pašvaldība, pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki, vecāki un izglītojamie. Šogad konkursam “GADA PEDAGOGS” tika pieteikti un izvērtēti 21 pretendents. Jau trešo gadu vērtējumu noteica ne vien vērtēšanas komisija, bet arī par iesniegtajiem pretendentiem vērtējumu sniedza attiecīgās izglītības iestādes vadītājs, kā arī pieteiktie pretendenti saņēma papildu vērtējumu sabiedrības balsojuma rezultātā. Visiem laureātiem pasniegta īpaši izstrādāta goda zīme un naudas balva 800 euro apmērā.

 Nominācijā, “GADA PEDAGOGS 2020” – pirmsskolā, šogad bija pieteikti vienpadsmit pretendenti, goda rakstu un  galveno balvu izcīnīja  Kristīne Gavriļenko.  

Kristīne savā darbā ir smaidīga un sirsnīga skolotāja, kas māca bērnus sadarboties un būt radošiem, mīlošiem un taisnprātīgiem. Kristīne bērnus aicina domāt arī par fundamentālām vērtībām, par ģimeni, kopā būšanu.

 Nominācijā “GADA PEDAGOGS 2020” – sākumskolā, bija pieteikti septiņi pretendenti, goda raksts un galvenā balva piešķirta Zanei Hartmanei. Skolotāja Zane iegulda lielu darbu, lai motivētu skolēnus mācīties, veido un analizē skolēnu sasniegumu attīstības dinamiku, lai uzlabotu skolēnu zināšanu līmeni, kā arī lai sagatavotu skolēnus olimpiādēm. Zanes skolēni vairākkārt ieguvuši godalgotas vietas skolas matemātikas, dabaszinību un latviešu valodas olimpiādēs.

 Nominācijā “GADA PEDAGOGS 2020” – 7.-12.klašu grupā, bija pieteikti divi pretendenti, goda raksts un galvenā balva piešķirta Ilzei Ļeonovai. Ilzes profesionālās darbības pamatā ir atbildība un kompetences. Skolēniem tiek piemeklēta individuāla pieeja, kas ļauj sekmīgi apgūt mācību saturu arī papildus, dažādojot un pielāgojot mācību metodes mācību stundās, motivējot un ieinteresējot skolēnus mācībām. Skolotāja regulāri iedzīvina jauninājumus savā profesionālajā darbībā, tādējādi sasniedzot pašus labākos rezultātus, ko apstiprina augstie eksāmenu rezultāti. Skolotāja Ilze arī sniedz atbalstu skolēniem ar īpašajām vajadzībām, sadarbojoties ar skolas psihologu, logopēdu un sociālo pedagogu.

 Nominācijā “GADA PEDAGOGS 2020” – profesionālajā ievirzē, šogad pieteikts viens pretendents, kas arī saņēma goda rakstu un galveno balvu, – Zanda Grīnberga- Grundule. Skolotāja Zanda savu darbu veic kvalitatīvi, mērķtiecīgi un profesionāli.  Neatlaidīga un prasīga skolotāja, kas sadarbojas un iesaista jauno mūziķu vecākus kopējā rezultāta panākšanā.

Viena no vissenākajām tradīcijām Ikšķiles novada pašvaldībā ir labāko sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšana. Tā kā pavasarī pasākums “SPORTA LAUREĀTS 2019” tika atcelts, pašvaldība saka paldies konkursa uzvarētājiem.

Balva “SPORTA LAUREĀTS 2019” piešķirta Unai Bušēvicai. Viņa ir tenisa trenere, strādā par treneri arī biedrībā "Ikšķiles bērnu un jaunatnes tenisa skola". Una ir tenisa dzīves aizsācēja Ikšķilē. Viņai piemīt īpaša spēja uzrunāt dažāda vecuma bērnus, katram atrod pareizos vārdus, katru uzmundrina un iedrošina. Pateicoties viņas harismai, entuziasmam, varam lepoties ar kuplu skaitu audzēkņu un vecāku, kuri ir iemīlējuši tenisa spēli. Ar labiem rezultātiem gan Latvijā, gan ārpus tās tiek popularizēta gan Ikšķiles bērnu un jauniešu tenisa skola, gan Ikšķiles pilsēta. Una ļoti rūpējas, lai viņas audzēkņi pilnveido un attīsta savas prasmes maksimāli, atbalsta un jūt līdzi visās sacensībās.  Mēs varam lepoties ar tādu treneri kā Una, viņas prasmes, pieredze daudz sniedz bērniem- iemāca pirmos soļus, pirmos sitienus, emocionālo noturību un dod ceļa maizi, ejot lielajā tenisā, kur cīņa ir ļoti sīva.

Balva “SPORTA LAUREĀTS 2019” piešķirta Vilnim Priedienam. Sportists ieguvis "Latvijas Airēšanas federācijas “2019. gada Balvu” un "Latvijas Sporta Veterānu Savienības goda zīme “Latvijas 100 gades liecinieks”.

25 gadu laikā piedalījies Pasaules līmeņa regates sacensībās arī Amerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē. Airējot sportists uzlabo gan veselību, gan dzīves kvalitāti.

Pašvaldība piešķīrusi pateicības ļaudīm, kas veicinājuši mūsu novada izaugsmi, veidojuši skaistāku un labāku mūsu dzīvi novadā:

  • Ikšķiles novada uzņēmēju biedrībai - par veiksmīgo sadarbību un sniegto atbalstu Ikšķiles novada pašvaldības rīkotajos pasākumos;
  • Edgara Masaļska fitnesa centram “Mūsu fitness” - par realizēto sociālo projektu - āra vingrošanas stacijas izveidi, veicinot sociāli mazaizsargāto personu un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sporta aktivitātēs un sporta infrastruktūras uzturēšanas pasākumos;
  • SIA “Dārzs” - par estētiskas vides, veselīga dzīvesveida un zaļās domāšanas popularizēšanu Ikšķiles novadā;
  • Šķeltiņu ģimenei par ainaviskas vides radīšanu “Lavandu lejās”, atbalstu labdarības projektos un Ikšķiles novada popularizēšanu;
  • Ikšķiles novada jaunsargu instruktoram Andrim Juškānam - par godprātīgu darbu, ieguldījumu skolēnu un  jauniešu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā,  lokālpatriotismu un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu.

Balvas konkursu uzvarētājiem un pateicības pašvaldība pasniegs līdz ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos valstī.

Priecīgus Valsts svētkus!

Dalīties ar rakstu